ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว

Spherical Roller Bearings

  • Description
  • PDF

Product Description

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวมีเม็ดลูกกลิ้งสองแถวพร้อมทั้งรางวิ่งผิวโค้งในวงแหวนนอกเป็นผิวเดียวกัน และมีรางวิ่งวงแหวนในสองรางเอียงทำมุมกับแกนกลางตลับลูกปืน ซึ่งลักษณะต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดการออกแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและเหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ตลับลูกปืนชนิดอื่นทดแทนได้ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวสามารถปรับแนวได้เอง และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเพลาเยื้องแนวเบี่ยงไปจากตัวเสื้อ หรือการเยื้องแนวที่เกิดจากเพลาบิดโก่งหรือดัดงอมากนัก ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF เป็นตลับลูกปืนที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรองรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง นอกเหนือไปจากการรับแรงรัศมี

 

ตลับลูกปืนมาตรฐาน

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย

– ตลับลูกปืนแบบเปิด

– ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น

– ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน

นอกเหนือไปจากตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวชนิดพิเศษสำหรับประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เป็นการเฉพาะอีกจำนวนมาก

 

ตลับลูกปืนแบบเปิด

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะต่างๆ หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอนุกรมและขนาดของตลับลูกปืน ความแตกต่างเหล่านี้คือ การจัดวางตำแหน่งของแหวนนำร่อง (Floating guide ring)  การออกแบบแหวนวงในและรัง

C(J), CC รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน

EC (J), ECC(J) รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน และ ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการปรับปรุงเสริมความแข็งแรง

CA, CAC รังทองเหลืองชิ้นเดี่ยวตัดกลึงขึ้นรูป แบบกระดูกงู วงแหวนในมีขอบหน้าแปลนสำหรับประคองเม็ดลูกกลิ้งแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน

CAF เหมือนแบบ CA แต่รังทำด้วยเหล็กกล้า

ECA, ECAC รังทองเหลืองชิ้นเดี่ยวตัดกลึงขึ้นรูป แบบกระดูกงู วงแหวนในมีขอบหน้าแปลนประคองเม็ดลูกกลิ้ง, แหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนในและ ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการปรับปรุงเสริมความแข็งแรง

ECAF เหมือนแบบ ECA แต่รังทำด้วยเหล็กกล้า

E รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูป แบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง  วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และวงแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน สำหรับตลับลูกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d £ 65 มม. รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลนและวงแหวนนำร่องอยู่ชิดรัง สำหรับตลับลูกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d > 65 มม.

CAFA รังเหล็กกล้าชิ้นเดี่ยวตัดกลึงขึ้นรูป แบบกระดูกงู อยู่ชิดรางวิ่งวงแหวนนอก วงแหวนในมีขอบหน้าแปลน และวงแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน

CAMA เหมือนแบบ CAFA แต่รังทำด้วยวัสดุทองเหลือง

 

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ทุกรุ่นมีการผลิตทั้งแบบรูในเป็นทรงกระบอกและแบบรูเรียว ยกเว้นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น อนึ่ง สำหรับรูเรียวของตลับลูกปืน

– อนุกรม 240, 241, 248 และ 249 มีอัตราส่วนความเรียว 1:30 ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น K 30 และ

– อนุกรมอื่นๆ มีอัตราส่วนความเร็ว 1: 12 ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น K

 

ร่องที่วงแหวนและรูสำหรับเติมสารหล่อลื่น

เพื่อความสะดวกในการหล่อลื่นตลับลูกปืนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ถูกออกแบบให้มี

– ร่องรอบวงแหวนและรูสำหรับสารหล่อลื่น จำนวน 3 รู ในวงแหวนนอก ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น W33 หรือ

– เฉพาะรูสำหรับหล่อลื่น จำนวน 3  รู ในวงแหวนนอก ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น W20

 

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบ E มีร่องรอบวงแหวนและรู 3 รู สำหรับป้อนสารหล่อลื่นเป็นมาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่ระบุรหัสเสริม W33 ต่อท้ายรหัสเรียกตลับลูกปืน

 

ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น

ตลับลูกปืนแบบเม็ดโค้งสองแถวของ SKF บางรุ่นถูกออกแบบให้มีฝาปิดกันฝุ่นทั้งสองด้าน ฝาปิดกันฝุ่นได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้า และผลิตจากวัสดุที่ทนต่อน้ำมันและทนการสึกหรอดังต่อไปนี้

  • ยาง Acrylonitrile butadiene (NBR) ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น 2CS
  • ยาง Hydrogenated acrylonitrile butadiene (HNBR) ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น 2CS5 หรือ
  • ยางฟลูออโร (FPM) ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น 2CS2

โปรดสังเกตว่า ตลับลูกปืนชนิดมีฝาปิด      มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนแบบเปิดทั่วๆ ไป กล่าวคือมิติขนาดภายนอกก็มีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นตลับลูกปืนอนุกรม 222 ชนิดมีฝาปิด มีขนาดความหนามากกว่าตลับลูกปืนแบบเปิดเล็กน้อย และใช้รหัสระบุอนุกรมตลับลูกปืน BS2-22

 

ตลับลูกปืนชนิดมีฝาปิดรุ่นมาตรฐานมีรูในเป็นทรงกระบอก แต่ตลับลูกปืนอนุกรม BS2-22 ส่วนใหญ่มีการผลิตเป็นรุ่นที่มีรูในเป็นรูเรียวด้วยเช่นกัน ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดทุกๆ ชนิดสามารถผลิตให้เป็นรุ่นที่มีรูเรียวได้หากมีความต้องการเป็นการเฉพาะ

 

 

ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน

ในงานที่มีความสั่นสะเทือน อย่างเช่นตะแกรงร่อน หรือเครื่องสั่น (exciters) เม็ดลูกกลิ้งและรังในตลับลูกปืนถูกกระตุ้นให้เกิดความเร่ง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ต้องออกแบบตลับลูกปืนให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF สำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน สามารถรองรับความเร่งได้สูงกว่าตลับลูกปืนมาตรฐานขนาดเดียวกันเป็นอันมาก

 

ตลับลูกปืน เม็ดโค้งสองแถวสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือนของ SKF ได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับขนาดของตลับลูกปืน ทำให้มีลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

แบบ E/VA405 รังเหล็กกล้าชุบแช็งสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และแหวนนำร่องอยู่ชิดด้านบนของรัง

 

แบบ EJA/VA405 และ CCJA/W33VA405 รังเหล็กกล้าชุบแข็งสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างแบบ EJA หรือ แบบ CCJA  ล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลนและแหวนนำร่องอยู่ชิดรางวิ่งวงแหวนนอก

 

แบบ EJA/VA406 และ CCJA/W33VA406 ตลับลูกปืนเหล่านี้มีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนแบบ VA405 แต่มีวงแหวนในเคลือบผิวรูในด้วย PTFE มีการผลิตสำหรับใช้กับเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 85 จนถึง 200 มม. ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้ติดตั้งบนเพลาด้านไม่กำหนดตำแหน่ง (non-locating) ของเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการเกิดสนิมจากการสวมหลวม (Fretting Corrosion) บริเวณผิวสัมผัสระหว่างเพลากับรูวงแหวนใน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องชุบแข็งผิวเพลาหรือเคลือบผิวเพลาเป็นพิเศษแต่อย่างใด

ตลับลูกปืนSKF Explorer

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer ยังคงใช้รหัสเรียกตลับลูกปืนเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนมาตรฐาน รุ่นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น 22220 E อย่างไรก็ตามบนตลับลูกปืนและกล่องบรรจุตลับลูกปืนจะมีคำว่า “ SKF EXPLORER” กำกับไว้