ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม

Thrust Ball Bearings

  • Description
  • PDF

Product Description

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว ประกอบด้วย แหวนเพลาวงหนึ่ง แหวนเสื้อวงหนึ่ง และชุดเม็ดบอลพร้อมรัง เป็นแบบแยกส่วนได้ จึงสะดวกในการประกอบติดตั้ง สามารถรับแรงรุนได้ทิศทางเดียวดังนั้นจึงทำให้กำหนดตำแหน่งตามแนวแกนของเพลาได้เพียงทิศทางเดียว ไม่สามารถใช้รองรับแรงในแนวรัศมี

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทาง ประกอบด้วย แหวนเพลาหนึ่งวงและแหวนเสื้อสองวง และชุดเม็ดบอลพร้อมรังสองชุด อันมีลักษณะเหมือนตลับลูกปืนกันรุนทิศทางเดียวทุกประการ ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมชนิดนี้สามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง ดังนั้นจึงใช้กำหนดเพลาตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง และไม่สามารถใช้รองรับในแนวรัศมี