การก่อสร้าง

การก่อสร้าง


Project Description

  • 0
  • January 13, 2015

ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

แม้จะต้องรับภาระหนักและต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบาก ผู้ปฏิบัิติงานต้องควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานเต็มสมรรถนะและหยุดการใช้งานเพื่อ ซ่อมน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์จึงต้องผลิตอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะและการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ในราคาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันต้องทำงานสอดคล้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยแก๊สที่ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก
Live Preview